Zápis

Podávání přihlášek:

Přihlášku rodiče vyplní on-line po přihlášení na webové stránky mateřské školy www.msvodochody.cz v sekci ZÁPIS v Dokumentech ve dnech 2. – 9. 5. 2024 (včetně). Automaticky vám bude vygenerováno registrační číslo. Následně vyplněnou přihlášku vytisknou, přiloží podepsanou Směrnici k zápisu do Mateřské školy Vodochody, Lékařské potvrzení a zašlou Českou poštou do 16.5. 2024 (nejzazší termín příjmu v MŠ), případně osobně přinesou dne 2.- 9.5. 2024 od 8°° - 16°° hodin do Mateřské školy Vodochody. V tyto dny si mohou prohlédnout prostory mateřské školy.

Přihláška obsahuje:  1. on-line přihláška odeslaná + vytištěná – vyplní zákonný zástupce dítěte

  1. Vyjádření lékaře – potvrdí dětský lékař
  2. Směrnice k zápisu – podepsaná rodiči

 

Sběr přihlášek                                   

Přihlášky budou posouzeny podle stanovených kritérií, vydaných ředitelkou školy,

Mgr. Alenou Pilnáčkovou pro školní rok 2024/2025.

Oznámení o přijetí bude vyvěšeno nejpozději od 24.5. 2024 po dobu 15 dnů na vchodových dveřích školy a na webových stránkách školy www.msvodochody.cz pod registračním číslem vygenerovaným při odeslání on-line přihlášky.

 

Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v budově mateřské školy dne 20. 5. 2024 v době od 9°° do 15°° hodin.

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. B) a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 v platném znění (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 sb.(správní řád).

KLIKNOUT ZDE: Přihlášení do Mateřské školy Vodochody 

 

Mgr. Alena Pilnáčková

ředitelka Mateřské školy Vodochody

ve Vodochodech dne 1.3.2024