Zápis

Informace pro rodiče

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/2022

 

Podávání přihlášek:

Přihlášku rodiče vyplní on-line po přihlášení na webové stránky mateřské školy www.msvodochody.cz v sekci ZÁPIS v Dokumentech ve dnech 3. – 4.5.2021. Automaticky vám bude vygenerováno registrační číslo. Následně vyplněnou přihlášku vytisknou, přiloží podepsané Směrnice, Lékařské potvrzení, kopii rodného listu dítěte a zašlou Českou poštou do 11.5.2021 (nejzazší termín příjmu v mš), případně osobně přinesou dne 5.5.2021 od 8°° - 16°° hodin do připravené schránky v Mateřské škole Vodochody.

 

Přihláška obsahuje:

1. On-line přihláška odeslaná + vytištěná – vyplní zákonný zástupce dítěte

2. Vyjádření lékaře – potvrdí dětský lékař

3. Směrnice k zápisu – podepsaná rodiči

 

Sběr přihlášek

Přihlášky budou posouzeny podle stanovených kritérií, vydaných ředitelkou školy, Mgr. Alenou Pilnáčkovou pro školní rok 2021/2022. Oznámení o přijetí bude vyvěšeno od 17.5.2021 po dobu 15 dnů na vchodových dveřích školy a na webových stránkách školy www.msvodochody.cz pod registračním číslem vygenerovaným při odeslání on-line přihlášky.

 

Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v budově mateřské školy dne 12.5.2021 v době od 10°° do 16°° hodin. Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. B) a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 v platném znění (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 sb.(správní řád).

 

Mgr. Alena Pilnáčková

ředitelka Mateřské školy Vodochody ve Vodochodech dne 2. 3. 2021