O nás

Mateřská škola Vodochody je zřízena jako příspěvková organizace. Zřizovatelem je obec Vodochody. Školka bude otevřena 1.9.2018. V mateřské škole se dle zákona 561/2004 Sb. uskutečňuje předškolní vzdělávání. Věkové rozhraní dětí je zpravidla od 3 – 6 let. K zápisu do Mš mohou přijít i děti mladší dvou let. Vzdělávání je založeno na podpoře zdravého citového, rozumového a tělesného rozvoje. Dále pak klademe důraz na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.

Mateřská škola byla rekonstruována z původní staré budovy Základní školy. Její dobré strategické umístění splňuje kvalitní dostupnost jak autobusovou, osobní, ale je dobře dostupné i pěšky. Nachází se na okraji obce. Za ní se rozprostírají louky vhodné k procházkám a hrám, poznávání přírody ve všech souvislostech a vztazích i ve výchově dětí k péči o životní prostředí.

Součástí Mš je rozhlehlá zahrada, nově vybavena kvalitními herními prvky, které stimulují přirozený rozvoj dětské motoriky. Dále se v blízkosti Mš nachází fotbalové hřiště, kde je možné dále rozvíjet pohybové aktivity dětí. Naším cílem je vybudovat prostředí, které dětem umožní kvalitní trávení času venku. Příležitost k různým druhům pohybových aktivit (lezení, prolézání, házení, míčové hry), možnost tvořivých a námětových her.

Budova mateřské školy je dvoupodlažní. V přízemí se nachází obecní úřad. Zázemí Mš je v prvním patře. Vnitřní prostor je rozdělen do dvou tříd, ředitelny, WC pro zaměstnance, šatna pro děti, umývárna a toaleta pro děti s úklidovým koutem, herna pro děti spojená s jídelnou, výdejna jídla s kuchyňkou, skladová místnost.

Školka je a bude dále systematicky vybavována nábytkem a hračkami tak, aby poskytla příležitost ke všem typům dětských her děvčatům i chlapcům, dětem různého věku. Do třídy byl na zakázku vyroben vhodný nábytek pro uložení hraček a pomůcek.

Naším cílem je dobře připravit všechny děti na přechod z Mš na Zš, tak aby jim byl zajištěn úspěšný start povinné školní docházky, k čemuž začleňujeme do předškolního vzdělávání této Mš prvky výchovně vzdělávacího programu „Metoda D.B.Elkonina – Hláskář“, „Maxík“ – rozvoj grafomotoriky, „Hypo“ – upevnění pozornosti.

Naší prioritou je úzká spolupráce s rodinou.

Do naší školy je jídlo dováženo. Velký důraz se klade na dodržování pitného režimu, děti mají k dispozici ve všech třídách nápoje v nádobách k tomu určených.

Provoz v mateřské škole je zajišťován v rámci standardního denního provozu od 7°° - 17°° hodin.

Kapacita Mateřské školy je 32 dětí. Děti jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd.

 

Seznam tříd pro školní rok 2018/19

Připravujeme...

 

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 Zápis na školní rok 2018/2019 se uskuteční 21. 5. a 23.5.2018 od 15.00 do 18.00 hodin (přítomnost dětí není nutná) S sebou je nutné přinést rodný list dítěte k ověření data narození a občanský průkaz nebo výpis z matriky k doložení trvalého bydliště dítěte, vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání s lékařským potvrzením.

 

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Přijímání dětí se řídí směrnicí vydanou ředitelkou MŠ Vodochody.

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let.

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu - viz.směrnice.

Zákonný zástupce dítěte mladšího 3 let by měl v zájmu dítěte zvážit emoční připravenost a samostatnost dítěte na vstup do předškolního zařízení.

 

Výsledky přijetí dítěte budou zveřejněny na webových stránkách Mš Vodochody a písemně na adresu trvalého bydliště dítěte do 14ti dnů od druhého termínu zápisu.

Směrnici k zápisu na školní rok 2018-2019 si můžete přečíst ZDE.